V rámci svojej činnosti firma A-typ, architektonický ateliér ponúka služby súvisiace s projektovou prípravou až po realizáciu v rozsahu:

Projektová
príprava

 • architektonické, zastavovacie a objemové štúdie
 • odborná spolupráca pri spracovaní investičných zámerov, technické a ekonomické analýzy investičných zámerov, projektov a realizácií
 • kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb
 • spracovanie rozpočtov, časových harmonogramov a sieťových grafov
 • architektonicko - výtvarné návrhy a projekty interiérov
 • kompletné spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Inžinierska činnosť počas 
projektovej prípravy a realizácie

 • zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby
 • zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby
 • inžinierska činnost pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
 • odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov
 • odborný stavebný dozor počas realizácie stavby v zmysle Stavebného zákona
 • koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie
 • zastupovanie klienta v kolaudačnom konaní až do vydania povolenia na užívanie stavby

Spolupráca architekta počas 
projektovej prípravy a realizácie

 • odborná spolupráca pri výbere vhodného územia pre výstavbu
 • zabezpčenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy
 • zabezpečenie zmien územno - plánovacej dokumentácie
 • odborná spolupráca pri zostavení lokalitných programov stavieb
 • autorský dozor počas realizácie stavieb a interiérov občasný, stály)

Realizačná
činnosť

 • komplexná dodávka stavieb a interiérov "na kľúč"